قوانین و مقررات رزرو اتاق؛ بعد از رزرو اتاق، هزينه هاي كنسل كردن رزرو به شرح زير است. ١-در بهترين شرايط كنسلي هتل، حداقل ١٩٪؜ مبلغ رزرو كم مي شود. ٢-تحويل اتاق ساعت ١٤ روز رزرو است كه بين ٢٤ ساعت تا ٤٨ ساعت قبل از تحويل ٤٠٪؜ از مبلغ رزرو، كم مي شود. تحت هيچ شرايطي بعد از ورود به هتل (چك اين) امكان كنسل كردن رزرو وجود ندارد. هيچ مبلغي به رزرو كننده ( مسافر) بر نمي گردد.